Navigation

Dr. Andreas Hutloff

Dec 03
3. December 2019 17:15 - 18:15
"T cell / B cell interactions in chronically inflamed tissues"

Dr. Andreas Hutloff
Chronische Immunreaktionen, Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin (DRFZ)
Gastgeber: Prof. Gerhard Krönke