Navigation

Dr. Elvira Mass

Nov 12
12. November 2019 17:15 - 18:15
"Dissecting myeloid cell biology - from development to disease"

Dr. Elvira Mass
Lehrstuhl für Genetik, Department Biologie, FAU
Gastgeber: Prof. Christian Bogdan