Prof. Bärbel Stecher-Letsch

Jul 12
12. July 2022 17:15 - 18:15
tba

Prof. Bärbel Stecher-Letsch
Max von Pettenkofer-Institute for Hygiene and Medical Microbiology, LMU München
Host: Prof. Jochen Mattner