Ulrich Schubert

Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Schubert

C3-Prof. für Virologie seit 01.01.03

Department of Clinical and Molecular Virology
Professur für Klinische Virologie (Prof. Dr. Schubert)

Virologisches Institut – Klinische und Molekulare Virologie, Schlossgarten 4
91054 Erlangen